Zeytin kar?? kar??ya b?rakabilecek bir davada hüküm

Zeytin Dal?
Harekât? – Financial Times: Suriye’deki satranç oyununun tehlikeli hamlesi
Afrin

4 saat önce

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Payla?
Facebook Payla? Twitter Payla? Messenger Payla? E-posta Payla?

ÖSOTelif
hakk?AFP

?ngiltere’de
yay?nlanan Financial Times gazetesi, bugünkü ba?yaz?s?nda Zeytin Dal?
Harekât?n? ele al?yor ve son geli?melerin bölgede ABD’nin etkisi azal?rken
Rusya’n?n belirleyici aktör haline geldi?ini gösterdi?ini vurguluyor:

 

“Türkiye
Afrin operasyonuna Zeytin Dal? Harekât? ad?n? verdi. Siviller için Suriye’nin
ender korunakl? yerlerinden birisine düzenlenen bu operasyona daha uygunsuz bir
ad dü?ünülemezdi.

 

“Suriye
krizinin zaten karma??k olan yap?s? bu harekâtla daha da kar??t?. Operasyon
ayr?ca ABD ve Türkiye aras?ndaki uçurumun ne kadar büyüdü?ünü de gösterdi.

 

“Bir
di?er yandan ise Zeytin Dal? Harekât?’yla Bat?l? güçlerin bölgedeki vekâlet
sava?lar?nda ne denli k?s?tl? kald???n? gözler önüne serdi.

 

Suriye
haritas?

‘Türkiye’nin
güvenlik kayg?lar?’

“Türkiye’nin
son derece samimi güvenlik kayg?lar? var. Bu inkâr edilemez. Ankara, Kürtlerin
I??D’e kar?? en etkin silahl? güç olarak sivrilmesini ümitsizlik içinde izlemek
durumunda kalm??t?.

 

“PKK ile
ba?lant?l? Kürt güçler taraf?ndan domine edilmi? olan Suriye Demokratik
Güçleri’nin ABD deste?i almas?n? engelleyemediler.

 

“Önce
ABD’nin hava deste?i geldi, ard?ndan da ABD ordusunun özel kuvvetleri. ABD bu
güçlere önce örtülü ard?ndan da aç?ktan silah deste?i de verdi.

 

Rex
TillersonTelif hakk?AFP

Image caption

ABD D??i?leri
Bakan? Rex Tillerson

‘Tillerson’?n
aç?klamalar? Ankara’y? öfkelendirdi’

“Ancak
I??D yenilgiye u?rat?ld?ktan sonra ABD’nin bu deste?i geri çekece?i yönünde bir
anlay?? vard?. Ankara, Kürtlerin emellerinin F?rat Nehri’nin bat?s?na geçmesini
istemiyordu.

 

“??te bu
yüzden ABD D??i?leri Bakan? Rex Tillerson ABD askerlerinin öngörülebilir
gelecekte Suriye’de kalmaya devam edece?ini söyledi?inde Ankara ihanete
u?ram??l?k hissi içerisinde derin bir öfkeyle kar??l?k verdi.

 

“Türkiye’nin
ba?latt??? harekât?n k?sa süreli ve s?n?rl? kalmas? olas? bir senaryo. Afrin’in
da?l?k bölgelerinin kontrolünü iyi silahlanm?? deneyimli Kürt sava?ç?lara kar??
korumak kolay de?il. Ayr?ca bir güç gösterisinin ard?ndan geri çekilmek
mant?kl? bir seçenek olabilir.

 

“Ancak
Türkiye Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n ABD’ye kar?? ki?isel düzeyde
garezleri de var.

 

“Bunlardan
biris Washington’un Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmeye yana?mamas?. Bir
di?er ise Halkbank Genel Müdür Yard?mc?s? Mehmet Hakan Atilla’n?n Türk
bankalar?n? yapt?r?mlarla kar?? kar??ya b?rakabilecek bir davada hüküm giymi?
olmas?.

 

Rusya
D??i?leri Bakan? Sergey LavrovTelif hakk?AFP

Image caption

Rusya
D??i?leri Bakan? Sergey Lavrov

Rusya faktörü

“ABD ile
gerilimin t?rmanmas? Erdo?an’?n içeride de i?ine gelebilir. ABD kar??t? hisler
her zaman Türkiye’de güçlü olmu?tur. Bu hisler ?u anda iyice yükselmi? durumda
ve bir de Erdo?an yeniden Cumhurba?kan? seçilebilmek için MHP’nin deste?ine
güveniyor.

 

“Afrin
harekât? Suriye’nin kuzeybat?s?ndaki en önemli aktör olmaya devam eden
Rusya’n?n onay? olmadan yap?lamazd?.

 

“Rusya’n?n
stratejik dü?üncesini tam olarak kestirmek kolay de?il.

 

“Kremlin,
Esad kar??t? Türklerin operasyonuna izin vererek, Suriye’nin liderine
arkas?ndaki deste?in ?arts?z olmad???n? göstermek istemi? olabilir.

 

“Ama bir
yandan da Afrin’in yan? ba??ndaki ?dlib’de ?ran ve Rusya’n?n destekledi?i
güçler, Türkiye’nin destekledi?i muhalifleri bölgeden ç?karmak için ilerliyor.

 

“Rusya’n?n
akl?nda ne olursa olsun, Moskova son geli?melerin iki NATO müttefiki ABD ve
Türkiye’nin aras?n? daha da açmas?yla duydu?u memnuniyeti gizlemekte
zorlan?yor.

 

‘ABD d??
politikas?n?n etkisi azal?yor’

“Suriye’deki
büyük aktörlerin oynad??? satranç oyunundaki son hamle olan Afrin harekât? ayn?
zamanda tehlikeli bir ad?m.

 

“Suriye
Demokratik Güçleri, ABD’yi müttefiklerine kar?? olan sorumlulu?unu yerine
getirmeye ça??r?yor. Türk güçleri ile ABD destekli güçlerin kar?? kar??ya gelme
riski var. Bu çat??malar yeni bir mülteci ak?n?na da yol açabilir- ki bu da
Avrupa Birli?i’ni ürkütüyor.

 

“Ya?ananlar?
Türkiye’nin Bat?’dan biraz daha uzakla?mas? olarak okumak cazip gelebilir.
Ancak tüm bu olan biten bir yandan da ABD d?? politikas?n?n nas?l bir karga?a
içinde oldu?unu, Moskova etkisini art?r?rken ABD’nin bölgesel geli?meleri
?ekillendirme becerisini nas?l yitirdi?ini de gösteriyor.”