Teori kajian teori komunikasi massa, sumbangan pemikiran

Teori Komunikasi

Sejarah
awal ilmu komunikasi di Amerika didokong oleh beberapa tokoh yang terpenting. Salah
seorang tokoh penting ialah Harold Lasswell. Sesetengah
individu yang mempelajari ilmu politik atau ilmu komunikasi akan mengingati Harold Lasswell. Hal ini kerana, Harold Lasswell merupakan seorang
ilmuwan politik. Teori komunikasi yang linier ada menyebut bahawa, “Who says what, to whom, to which channel and
with what effect”.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

            Harold Lasswell telah menghasilkan
sebuah buku yang berjudul “Propaganda
Technique in the World War” pada
tahun 1926. Berdasarkan buku tersebut, beliau telah membincangkan mengenai penyebutan
sejumlah program propaganda yang bervariasi. Program tersebut bermula dari
konsep sebagai strategi komunikasi politik, psikologi audiens, dan manipulasi simbol.
Program ini telah diambil dari teknik propaganda yang dilakukan oleh beberapa
negara. Antaranya, Jerman, Inggris, Perancis dan Amerika.

            Kebanyakan teori yang berkaitan
dengan komunikasi massa saling berkait dengan hasil kebudayaan, yang disebut
juga sebagai (theories of cultural
outcomes). Di Amerika Syarikat, teori tersebut berkembang dalam kajian
komunikasi massa. Secara menyeluruh, kebanyakan teori yang ada dapat dibahagi
menjadi dua bahagian. Dua bahagian tersebut ialah memberi fokus pada
hasil-hasil kebudayaan umum dan memberi fokus pada pengaruh terhadap inidividu.
Dalam kajian ini, pengkaji memiih teori komunikasi yang telah dikemukakan oleh
Harold Laswell. Kajian ini bertitik tolak mengenai model dan fungsi komunikasi
massa.

            Harold Lasswell merupakan tokoh yang
mengungkapkan teori komunikasi yang paling awal dan paling terkenal. Dalam
sebuah artikel klasik yang ditulisnya pada tahun 1948 yang berjudul The Structure and Function of Communication
in Society, Lasswell telah mencipta suatu model komunikasi. Model
komunikasi tersebut berbentuk sederhana. Beliau sering mengajar mahasiswa yang
baru belajar ilmu komunikasi mengenai model ini. Menurut Lasswell, komunikasi
dapat didefinisikan sebagai, siapa, bincang mengenai apa, saluran yang mana,
kepada siapa, dengan siapa. Gerald R. Miller.

            Model yang diceritakan Lasswell ini
jelas telahmenggabungkan beberapa unsur asas dari komunikasi ke dalam lima
elemen yang tidak boleh dihilangkan salah satunya (Laswell dalam Littlejohn,
1996). Model yang telah dikembangkan oleh Laswell sangat terkenal kalangan
ilmuan komunikasi.

            Dalam kajian teori komunikasi massa,
sumbangan pemikiran Lasswel merupakan pengenalan yang dilakukannya. Berdasarkan
teori komunikasi massa, terdapat tiga fungsi. Tiga fungsi tersebut adalah
pertama, kemampuan media massa untuk memberikan maklumat yang berkaitan dengan
lingkungan di persekitaran, dinamakan sebagai surveillance. Kedua, media massa juga mampu memberikan berbagai
pilihan dan alternatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kalangan
masyarakat, yang dinamakan sebagai fungsi correlation.
Ketiga, fungsi media massa dalam merialisasikan nilai-nilai tertentu kepada
masyarakat, dinamakan sebagai transmission
(Shoemaker dan Resse, 1991). Dalam perkembangannya, Charles Wright
menambahkan fungsi keempat iaitu entertainment,
di mana komunikasi massa dipercayai dapat memberi banyak hiburan bagi para
pengguna dengan dikawal oleh pengeluar (Jalaludin, 2009).

            Melalui teori yang telah dinyatakan,
pengkaji ingin menjalankan kajian literatur dalam mendapatkan maklumat.
Pengkaji memilih untuk menjalankan kajian berdasarkan sebuah buku The Enchanted Screen: The Unknown History of
Fairy-Tale Film. Jack Zipes (2011), menyatakan bahawa kisah animasi dongeng
adalah satu pandangan baru yang muncul pada tahun 1950-an. Kisah animasi
dongeng berpunca daripada keinginan artis animasi yang menggunakan media
animasi untuk menyampaikan dongeng. Disney
telah mengiktiraf pembentukan animasi dongeng denga memperkenalkan animasi
dongeng di seluruh dunia. Malah, penerimaan daripada penonton juga memuaskan.
Penguasaan ini dapat dilihat apabila hampir kesemua animasi dongeng yang telah
dihasilkan dan disiarkan ke semua skrin termasuk Grimm’s Fairy Tale Class, yang dihasilkan oleh Nippon Animation
(1988) telah ditayangkan di Nickleodeon. Sehingga kini, animasi kanak-kanak, Hansel, Gretel dan The Pied Piper
(2008) merupakan sebuah animasi dongeng pendek yang luar biasa. Bahkan, mempunyai
nilai serta impak besar kepada kanak-kanak. Penerimaan kanak-kanak terhadap
animasi dongeng pendek telah memdapat sambutan yang memberansangkan. Sekaligus,
telah mendapat tawaran untuk disiarkan di media televisyen, internet dan DVD
animasi dongeng. Disney dapat mengaut keuntungan melalui penggunaan animasi
dongeng pada ketika itu. Hal ini kerana, Disney menggunakan teknik bahasa
animasi dalam menyampaikan idea dan tema dalam penceritaan tersebut. Pemilihan
karakter dalam animasi dongeng juga memainkan peranan dalam menarik minat penonton.
Hal ini telah menarik minat kanak-kanak untuk menonton serta dapat membantu
mereka untuk meluaskan tahap komunikasi kanak-kanak (Zack Zipes, m.s 73).

            Seterusnya, pengkaji berpendapat
bahawa media animasi dongeng perlu diperluaskan. Hal ini kerana, media animasi
donegeng mempunyai banyak manfaat. Antaranya, pembendaharaan kata, teknik
bercerita, yang boleh dipelajari oleh kanak-kanak. Hal ini sekaligus dapat
membantu kanak-kanak dalam proses berkomunikasi.

            The
Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales oleh Donald Hasee
(2008), menyatakan bahawa filem animasi bergantung kepada naratif dongeng.
Walaupun kekangan pemasaran yang ada tetapi animasi dongeng yang paling terkini
beroperasi pada pelbagai peringkat, dengan unsur-unsur menarik untuk dewasa dan
kanak-kanak, seperti yang dilihat dalam filem animasi Shrek (Shrek, 2001: Shrek 2, 2004). Filem tersebut telah mendapat
sambutan yang hebat oleh kanak-kanak. Malah, dapat dibuktikan dengan
peningkatan populariti hiburan animasi dongeng untuk kanak-kanak. Terdapat perbezaan
potensi dalam kalangan kanak-kanak apabila melihat cerita animasi dongeng yang
menjadi hiburan setiap hari. Choan Seng Song (1999) menyatakan bahawa, bagi kanak-kanak, penceritaan memberikan meraka
hiburan dan mengalaman untuk mengetahui sesuatu perkara. Selain itu,
penceritaan animasi dongeng banyak memberikan makna yang tersirat dan tersurat
kepada kanak-kanak. Penerimaan kanak-kanak terhadap penceritaan animasi dongeng
sangat berpengaruh. Hal ini kerana, kebanyakan daripada mereka akan
diperdengarkan dengan penceritaan animasi dongeng bagi membantu kanak-kanak
mengembangkan tahap komunikasi (Donald
hasee, m.s 44-47).