M?s?r’?n elinden gelen bütün gayretleri gösterece?ini söyledi.

M?s?r’?n seçilmi? ilk
cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi darbe ile deviren Abdulfettah Sisi,
kat?ld??? konferansta ikinci döneminde yeniden cumhurba?kan? olmak istedi?ini
aç?klad?.

Abdulfettah Sisi, M?s?r’?n ba?kenti Kahire’de düzenlenen “Vatan
Hikayesi” isimli üç gün süren konferans?n kapan?? konu?mas?n? yapt?. Sisi,
M?s?r halk?na seslendi?i konu?mas?nda ikinci dönem Cumhurba?kanl??? yapmak
istedi?ini söyleyerek halktan onay talep etti. M?s?r halk?ndan seçimlere yüksek
kat?l?m bekledi?ini söyledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Cumhurba?kanl??? seçimlerinin ana fikrinin ‘özgürlük,
?effafl?k ve adaylara e?it f?rsat’ olaca??n? belirten Sisi, görevi devrald???
süreç içerisinde emanetin sorumlulu?u bilincinde oldu?unu, kendisine verilen
emaneti korumak için elinden gelen bütün gayretleri gösterece?ini söyledi.

ÇOCUKLARINIZI VE
GELECE??N?Z? TESL?M EDECEKS?N?Z

Cumhurba?kan? Sisi; M?s?r’a can?n? vermeye haz?r oldu?unu
dile getirerek; koltuk, iktidar pe?inde olmad???n? bundan sonrada olmayaca??n?
belirtti. Abdulfettah Sisi, yolsuzlu?a bula?m?? olanlar?n cumhurba?kanl??? koltu?una
yakla?mamas? için müsaade vermeyece?ini belirtti.

M?s?r Cumhurba?kan? Sisi konu?mas?n?n devam?nda ?unlar?
kaydetti: Oy verdi?inizde tercihlerinize dikkat edin, oylar?n?z? hak edenden
ba?kas?na vermeyin, sizler yeni gelecek olan cumhurba?kan?na kendi gelece?inizi
ve çocuklar?n?z? teslim edeceksiniz.  Yolsuzluklar?
engelleme imkân?m bulunsa engellerdim, yolsuzlu?a bula?anlar? biliyorum. Yolsuzluk
yapanlar?n cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamalar? için elimden geleni
yapaca??m. Sisi, Allah’?n kendisinden hesap soraca??n? söyleyerek susmayaca??n?
söyledi.

2014’deki Cumhurba?kanl??? seçimleriyle göreve gelen Sisi,
ikinci dönem tekrar aday olup olmama konusunda aç?klama yapmayarak sadece ‘üçüncü
dönemde aday olmayaca??n?’ kamuoyuna aç?klam??t?.

Abdulfettah Sisi, 3 Temmuz 2013 tarihinde M?s?r’?n seçilmi?
ilk cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi askeri darbeyle devirmi?ti.