Kamuoyu gelen savunucusu Sosyalist Parti (JSP) parlamentoda

Kamuoyu yoklamalar?n?n anayasan?n de?i?tirilmesine ilk kez 1993?te halk?n ço?unlu?u taraf?ndan olumlu bak?ld???n? göstermesi bir tesadüf de?ildir. Uluslararas? ili?kilerde ya?anan materyal de?i?imler, toplumsal seviyede normatif de?i?ime sebep olmu?tur. Bu durum, Akitoshi Miyashita?n?n “normlar, politikalar?n aç?klanmas?ndaönemlidir ancak bu normlar?n materyal unsurlardan kaynakland??? da unutulmamal?d?r” ?eklinde özetlenebilen dü?üncesini destekler niteliktedir. Antimilitarizm, kalk?nmac?l?k ve iki-tarafl?l?k normlar?n?n ortaya ç?k??? da günümüzde bu normlar?n sorgulanmakta olmas? da materyal faktörlerden tamamen ba??ms?z dü?ünülmemelidir.1990?lar?n sonuna gelindi?inde antimilitarizmin sorguland??? ve normalle?menin h?z kazand???, halk?n siyasi tercihlerine bak?ld???nda da görülmektedir. So?uk Sava? döneminde ana muhalefette olan pasifizm ve “Bar?? Anayasas?n?n” önde gelen savunucusu Sosyalist Parti (JSP) parlamentoda çok marjinal bir konuma dü?mü?; normalle?me taraftar? sa?c?lar? bir araya getiren Demokrat Parti, onun yerini alm??t?r.1993?te yap?lan seçim sonras?nda çok k?sa bir süre iktidardan uzak kalan LDP, 1955 sonras?nda iktidarda kalm??sa da partinin ilk y?llar?nda in?a edilmesinde önemli rol ald??? pasifist normlar?n savunuculu?unu yapmaktan zamanla uzakla?m??t?r. Bu yarg?n?n do?rulu?u, 2001?de iktidara gelen Junichiro Koizumi?nin politikalar?na bak?ld???nda kolayca anla??lmaktad?r. Özellikle 2003?te ABD?nin ba?latt??? ve BM karar? olmad??? için me?ruiyeti sorgulanan Irak harekât?na, anayasal engellere ra?men, 600 kadar SDF personelinin gönderilmesi yönünde verdi?i karar, “antimilitarizm normu” ve “bar?? devleti” kimli?i ile çat??maktad?r.Koizumi?nin Çin ve Kore?den gelen sert tepkilere ra?men, kom?u ülkelerce militarizmin sembolü olarak kabul edilen Yasukuni Tap?na??n? ziyaret etmesi de pasifizm normunun sorgulanmas?/zay?flat?lmas?na bir örnek te?kil etmektedir. Bunlar?n üzerine, Japonya?n?n ABD ile füze savunma sistemi geli?tirmek üzere anla?mas?; Savunma Ajans?n?n, bir bakanl?k gibi yeniden te?kilatland?r?lmas? geli?meler de ya?an?nca, Asyal? kom?ular? Japon militarizminin geri gelece?ine dair kayg?lara kap?lm??t?r. Anla??l?yor ki, tarihten gelen husumet, Çin ve Kuzey Kore?de Japonya?ya kar?? bak??? hala olumsuz etkilemekte ve alg?lamalar? etkilemektedir. Asya finans krizine kar?? çözüm arayan Japonya?n?n lider rolü üstlenmesine Çin?in s?cak bakmamas?n?n alt?nda bile Japonya?n?n 1930?larda giri?i?i Asya?da liderlik rolünün tekrarland???na dair ?üphenin belirmesi tarihi geçmi?in önemini göstermektedir. K?sacas?, Konstrüktivizmin vurgulad??? “kar??l?kl? anlamland?rma” Japonya?n?n Çin ve Kore ile ili?kilerinde önemli bir rol oynamaktad?r.