H?i:Tôi sáng, b?n nên r?a m?t s?ch

H?i:Tôi là nhân viên v?n phòng, làm vi?c trong môi tr??ng ?i?u hòa c? ngày, nên bu?i sáng khi ??n c? quan là tôi bôi ngay kem d??ng ?m và ?? ??n khi v? nhà (tan làm) m?i r?a ?i. Tooi th?c m?c r?ng làm nh? v?y có ?úng không? Và m?t ngày thì nên bôi kem d??ng ?m m?y l?n??áp:Môi tr??ng ?i?u hòa s? khi?n cho da b?n b? m?t n??c, t? ?ó d?n ??n hi?n t??ng lão hóa s?m c?a làn da. Nh?m ng?n ch?n tình tr?ng này, kem d??ng ?m chính là s? l?a ch?n hàng ??u c?a các ch? em ph? n?. Các chuyên gia ??n t? Nh?t B?n khuyên r?ng:Bu?i sáng, b?n nên r?a m?t s?ch v?i s?a r?a m?t ?? lo?i b? bã nh?n ti?t ra trong khi ng?. ??ng quên s? d?ng n??c cân b?ng tr??c khi s? d?ng kem nhé. Chính b??c cân b?ng ?m này s? giúp cho kem d??ng th?m th?u nhanh h?n vào làn da b?n.Vào ban ngày, hãy s? d?ng kem d??ng ?m ch?a thành ph?n ch?ng n?ng ?? b?o v? da. Kem d??ng lo?i này không ch? có tác d?ng ??m b?o ?? ?m trong da, mà còn là l?p “áo giáp” b?o v? làn da tr??c nh?ng tác ??ng có h?i c?a môi tr??ng nh? b?i b?n, tia UV…Kem d??ng da ban ?êm bên c?nh mang l?i ?? ?m cho da trong th?i gian b?n ng?, còn giúp tái t?o các t? bào, trong ?ó có h? th?ng gi? ?m t? nhiên c?a làn da. Vì th? s? d?ng kem d??ng ban ?êm ??u ??n s? cung c?p ?? ?? ?m cho da, d?n ??n vi?c d??ng da ban ngày m?i th?c s? ??t ???c hi?u qu? t?t nh?t.Kem Tái T?o Riori Recover Skin Kem Tái T?o Riori Recover Skin c?a m? ph?m Hàn Qu?c Riori là m?t s? k?t h?p hoàn h?o gi??a các d???ng châ?t t?? nhiên va?  công ngh? hi?n ??i c?a Ha?n Quô?c. Kem Tái T?o Riori Recover Skin có kh? n?ng tâ?y tê? ba?o chê?t, làm m? các n?p nh?n, thu nho? lô? chân lông, ch?ng lão hóa, h? tr? gi?m mu?n…  Acid salicylic (1 lo?i BHA) trong Recover skin – Kem tái t?o da Riori ???c chi?t xu?t t? v? cây li?u tr?ng (Willow bark). Ngu?n acid t? nhiên này có tác d?ng kháng khu?n và tái t?o t? bào, t?y t? bào ch?t nh? nhàng mà không gây kích ?ng da. Cách s? d?ng Riori Recover Skin – Kem tái t?o da Riori:Thoa m?t l??ng kem v?a ?? lên da m?t r?i v? nh? ?? cho kem th?m th?u. Có th? bôi dày h?n t?i nh?ng vùng da nhi?m s?c t?, da có m?n ?n.Sau khi thoa kem, t?t nh?t nên ch? t?i thi?u 15 phút tr??c khi s? d?ng các s?n ph?m d??ng da.S? d?ng Riori Sun Cream SPF 50 – kem ch?ng n?ng th?o d??c giúp ch?ng n?ng v??t tr?i, b?o v? da kh?i các tác h?i t? tia UV, gây tình tr?ng s?m nám, lão hóa da Nh?ng l?u ý khi s? d?ng Recover Skin – Kem tái t?o da Riori Tránh thoa kem vùng m?t.Không s? d?ng ??ng th?i d?ng t?y da ch?t v?t lý khi ?ang trong quá trình tái t?oKhi s? d?ng Riori Recover skin – Kem tái t?o da Riori, b?t bu?c ph?i s? d?ng k?t h?p Kem ch?ng n?ng Riori trong và sau li?u trình ?? b?o v? làn da th??ng xuyên.M?t s? bi?u hi?n khác khi s? d?ng s?n ph?m Recover skin – Kem tái t?o da Riori: l? chân lông m? ra, da ti?t d?u nhi?u h?n.  Bi?u hi?n này th??ng ch? xu?t hi?n trong 7-10 ngày ??u s? d?ng, do tác ??ng c?a Acid salicilic ho?t ??ng sâu trong l? chân lông, giúp ??y các t? bào ch?t và bã nh?n n?m sâu d??i l? chân lông lên b? m?t da.