Dasawarsa keupayaan manusia untuk memenuhi keupayaan mereka

Dasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir
umat manusia di Malaysia mengenai  isu
pembangunan negara. Namun, apa yang dimaksudkan oleh pembangunan? Pembangunan
adalah satu peringkat ke arah mengubah kehidupan orang awam atau negara dari
negara yang menindas kepada maju. Ia juga bermaksud keupayaan manusia untuk
memenuhi keupayaan mereka untuk menjamin bahawa mereka memperoleh keperluan
asas. Pencapaian atau ketidakupayaan untukmencapai pembangunan atau pemodenan
kepada negara bergantung kepada logik pemikiran dan motivasi yang dibawa.
Realitinya, dalam dua ratus tahun yang lalu, idea kemajuan dan pemodenan masih
berkaitan dengan adat sekularisme barat. Terdapat dua pandangan penting yang
membayangkan premis pemodenan khususnya kemajuan ekonomi dan pembangunan
politik.

Ilmu ekonomi 
telah wujud di mata awam sejak 2500 tahun yang lalu. Walaupun arus  kemajuan telah berubah begitu banyak sejak
berlakunya revolusi industri kira-kira 200 tahun yang lalu, tujuan kehadiran
ilmu ini belum tercapai. Pembangunan dalam ekonomi  sering dikaitkan dengan fasa kemajuan idea
manusia. Segmen ekonomi  merujuk kepada
bahagian perdagangan, penciptaan, pengangkut harta, kegunaan perkakasan dan
lain-lain. Sekiranya peluang matlamat ekonomi itu untuk memperluaskan
pendapatan negara, strategi strategi yang dapat membina pendapatan individu
harus digunakan. Pembangunan ekonomi mungkin penting jika tujuannya ditetapkan
dan mengambil sifat-sifat yang wujud di mata awam. Penentuan penghakiman adalah
sesuatu yang penting untuk memperkasakan kita untuk memerintahkan apa yang
penting dan apa yang tidak penting dalam mata awam. Penilaian kontemporari juga
digunakan sebagai alasan untuk konsep keluaran negara kasar (KDNK) untuk
mengira generasi dan dalam masa yang sama satu ukuran pelaksanaan dan
kebajikan.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Segmen politik antaranya objektif, teknik, ukuran
pencapaian. Politik boleh menjadi faktor yang jelas untuk kemajuan dan
pemodenan. Ia berperanan untuk menetapkan strategi dan aturcara sebuah kerajaan
yang memerintah dalam
membangunkan sosio, ekonomi  , membangun negara, membina negara-bangsa.
Umumnya, membina dan membangunkan negara dan negara-bangsa adalah satu isu
penting yang perlu dihadapi negara sesudah mencapai autonomi

Kemajuan ekonomi 
yang berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia sepatutnya diukur dari
sudut pandang yang berbeza, terutamanya dari sudut pandangan yang telah
direkodkan untuk pembangunan dan kemajuan negara itu sendiri. Ini adalah untuk
mengetahui asas-asas, objektif dan anggaran sebenar pembangunan ekonomi  ini sedang dicari dan hubungannya dengan
perincian pengaturan negara. Realiti ini dapat dipahami oleh semua lapisan
etnik yang wujud untuk mencapai kemaburan sosial negara yang tenang dan
tenteram.

Sebelum Kemerdekaan (1400 – 1956). Sistem dan
pembangunan ekonomi sebelum kemerdekaan dapat dibahagikan kepada dua tahap
utama sebelum kedatangan British (1400 – 1786). Sistem dan Pembangunan Ekonomi
Dan Matlamatnya Sebelum Kedatangan British (1400-1786) Sistem ekonomi dan
pembangunan ekonomi masyarakat Melayu berada dalam bidang pertanian dan
perikanan. Tidak ada masalah mencari kehidupan, tanah yang subur dan laut
dipenuhi dengan ikan. Sumber dari hutan mudah diakses. Kebanyakan mereka
bekerja sebagai petani, pengumpul perhutanan walaupun ada yang terlibat dalam
menghasilkan keputusan. Menjalankan pertukaran barangan (barter) dengan pihak
lain. Selama berabad-abad Malaya telah menjadi pembekal utama hasil ini kepada
Arab, India, Cina dan banyak pedagang ke pedagang Eropah seperti Belanda dan
Portugis

Ini mendedahkan bahawa ekonomi kumpulan
masyarakat  malayu  dalam  keadaan itu tidak bersifat  tertutup dan juga telah mencapai ke tahap
perdagangan antarabangsa. Ini semakin jelas apabila Melaka telah menjadi pusat
perdagangan entrepot yang terkenal di rantau Asia ini. Pihak pemerintah telah
melaksanakan peraturan-peraturan perdagangan selain daripada memberi
perkhidmatan untuk menjamin keamanan rakyat. 
Organisasi politik, ekonomi dan masyarakat Melayu yang kurang kompleks
ini secara keseluruhannya telah membawa kestabilan dari segi pemerintahan.

Sistem dan Pembangunan Ekonomi Serta objektifnya
Semasa Penaklukan British.Bermula pada tahun 1870an hingga 1950an merupakan era
baru kepada pembangunan ekonomi, politik dan sosial di Tanah Melayu. Mereka
telah memperkenalkan dasar-dasar awam berunsur  pembangunan . Penglibatan kerajaan dalam
dasar-dasar yang diperkenalkan adalah di tahap yang paling kecil. Sistem dan
pembangunan ekonomi lebih berfokus kepada industri getah dan bijih timah. Untuk
memajukan industri ini, mereka telah membawa masuk imigran  dari Tanah Besar China dan Benua Kecil India.
Melalui polisi pemerintahan pecah dan perintah 
Inggeris ia merubah struktur kekuasaan politik di Semenanjung Tanah
Melayu secara keseluruhannya. Dasar yang diperkenalkan ini menjadi penghalangbagi
kewujudan satu masyarakat yang bersatu padu. 

Rancangan
Pembangunan Negara Fasa Pertama. Pembangunan ekonomi sebelum merdeka lebih
banyak membawa manfaat dan melindungi kepentingan Inggeris.  Sistem dual economy yang tertumpu di
kawasan-kawasan yang memiliki sumber ekonomi yang besar terutamanya  di bahagian barat Semenanjung. Pantai timur
tetap dengan pemandangan dan aktiviti  yang konvensional. Mengembangkan masyarakat
plural yang mempunyai bertentangan dengan agama, warisan, budaya, pengajaran
dan pekerjaan, dan tambahan kontras ekonomi antara mereka. Inilah
masalah-masalah sosioekonomi dan politik yang diberi perhatian dalam rancangan
pembangunan negara. Rancangan pembangunan negara sebenarnya telah bermula pada tahun
1950an. Pada tahun 1954, kerajaan telah mendapat pengesahan daripada Bank Dunia
mengenai pembangunan negara. Rancangan Malaya Pertama (1956 – 1960). Pengaturan
RM1,100 juta. Membuat spekulasi bahagian terbuka yang diperbadankan. Undangan
yang perlu dilaksanakan adalah teratur. Membezakan isu-isu yang dilihat oleh
ekonomi  negara..

Rancangan
Malaya Kedua (1961 – 1965). Peruntukan sebanyak RM2,150.00 juta. Difokuskan kepada
pembangunan luar bandar dan penyertaan masyarakat. Fokusnya ialah menyediakan adalah
untuk memberikan kerangka penting kepada pembangunan ekomomi. Rancangan
Malaysia Pertama (1966 – 1970). Pelan pembangunan penggunaan sumber tenaga dan
program-program ekonomi yang lebih teliti. Menentukan hala tuju pembangunan dan
matlamat yang perlu dicapai dalam tempoh lima tahun yang akan datang.
Matlamatnya agar semua golongan miskin dan tidak bernasib baik dapat merasai
nikmat pembangunan dari pertumbuhan ekonomi yang dirangka. Berjaya dari sudut
pertumbuhan ekonomi. Namun tidak seimbang dari sudut pengagihan pendapatan
antara kaum. penggunaan tenaga dan penglibatan dalam sektor ekonomi masih
mengikut kaum.  Melahirkan rasa tidak
puas hati seterusnya menjadi pencegahan kepada usaha perpaduan. Berlaku
peristiwa 13 Mei 1969

Rancangan
Pembangunan Negara Fasa Kedua. Menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang
wujud. Dasar Ekonomi Baru (DEB) memperbetulkan ketidakselesaan antara kaum dan
ketidakseimbangan di antara wilayah-wilayah. Agenda utama ialah untuk
mewujudkan perpaduan negara. Dilancarkan dalam Rancangan Malaysia Kedua (1971 –
1975) dengan kos RM7,250 juta. Diteruskan dalam Rancangan Malaysia Ketiga (1976
– 1980), Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985) dan Rancangan Malaysia Kelima
(1986-1990).

Kerajaan
berperanan secara langsung dalam melaksanakan rancangan-rancangan yang
ditetapkan. Perbadanan-perbadanan awam ditubuhkan untuk mengimbangi peranan
pihak swasta yang selama ini mendominasi pembangunan ekonomi negara. Kegagalan
pihak swasta untuk membawa pertumbuhan ekonomi yang adil dalam sistem bebas
(free enterprise). Syarikat persendirian atau swasta masih diberi insentif
untuk bersama mengikutidalam pembangunan ekonomi negara.

Strategi
serampang dua mata. Basmi kemiskinan tanpa mengira kaum . Rancangan-rancangan
yang boleh meningkatkan daya pengeluaran dan meningkatkan lagi pendapatan.
Menyusunan semula masyarakat. Strategi-strategi yang berkaitan dengan menaikkan
taraf kehidupan luar bandar, meningkatkan aktiviti-aktiviti yang seimbang di
bandar-bandar, meneroka bidang-bidang baru dalam sektor perdagangan dan
perindustrian untuk diceburi oleh bumiputera setanding dengan kaum-kaum lain
yang telah lama mengikutidalam bidang tersebut, Mengambil kira kaum-kaum lain
serta menjaga keperluan pelabur-pelabur asing.

 

Malaysia
telah mencapai pembangunan pesat dan pembangunan ekomomi. Pertengahan tahun
1980an menyaksikan kemerosotan ekonomi yang melampau di negara ini. Ini amat
memberi kesan kepada usaha mencapai objektif melalui DEB (INTAN, 1992). Meneroka
semula peranan sebagai penggerak dalam pembangunan ekonomi negara serta
dasar-dasar yang dilaksanakan.

Sektor
perindustrian sebagai asas pembentukan negara maju. Sektor perindustrian di
negara ini telah bermula sejak penjajahan British lagi. Hanya melibatkan
industri getah dan bijih timah. Pergantungan kepada dua industri ini telah
mendatangkan keadaan tidak stabil kepada ekonomi negara apabila berlakunya kejatuhan
harga komiditi tersebut. Pengeluaran yang berlebihan telah mengatasi penawaran
di pasaran dunia. Sebelum penamat abad kelapan belas, industri bijih timah mula
berkurang berbanding abad yang lalu. Industri getah telah jatuh nilai sehingga
memaksa beberapa rancangan sekatan telah dibuat untuk mengawal kosnya dan bukan
terus jatuh..

Setelah
autonomi kerajaan cuba membanyakan
usaha ekonomi dengan memberi tumpuan kepada kewujudan industri baru. Pada peringkat
awal (1957-1967), dasar pembangunan perindustrian lebih fokus kepada
industri-industri gantian import dan keluaran dalam negara. Pertumbuhan
perindustrian yang lebih pesat telah dimulakan pada tahun 70an bagi memenuhi
keperluan pekerjaan dan DEB yang diperkenalkan. Di tahap kedua (1968-1980),
tumpuan diberikan kepada pengeluaran dan peluasan barangan eksport negara
disamping memberi galakan kepada pertumbuhan industri ringan, kecil dan
sederhana. Selain DEB, beberapa akta telah diperkenalkan seperti Akta Galakan
Pelaburan 1968, Akta Penyelarasan Perindustrian 1975 dan mewujudkan kawasan
perindustrian Zon Perdagangan Bebas 1971.

Namun
begitu, sektor perindustrian tetap mempunyai kekurangannya. Eksport masih
terlalu rendah. Bergantung kepada industri-industri tertentu sahaja seperti
elektrik, elektronik dan tekstil. Kualiti tidak mampu bersaing dalam pasaran
terbuka. Penggunaan teknologi yang masih kurang dan rakyat tempatan tidak pakar
dalam teknologi baru.

Pembangunan
Perindustrian Malaysia masuk fasa ketiga selapas tahun 80-an. Memberi fokus
kepada bidang perindustrian berat dan industri berasaskan sumber dan teknologi
tinggi. Melibatkan modal yang besar  kerajaan
sendiri berperanan secara langsung. Beberapa program telah dilaksanakan. Kajian
Dasar Perindustrian Malaysia (KDPM) (1983), Pelan Induk Perindustrian Pertama
(PIP1) (1985-1995), Plan Induk Perindustrian Kedua (PIP2) (1996-2005). Akta
Galakan Pelaburan 1986.KDPM merupakan satu kajian untuk menyemak dan
mengubahsuai dasar-dasar perindustrian negara yang sedia ada, mengkaji semula
rancangan penggalakan pelaburan dan dasar-dasar peningkatan eksport. PIP adalah
untuk menggubal objektif pembangunan perindustrian secara am  membantu sektor-sektor kecil yang berpotensi
untuk terus berkembang.

12
sektor industri telah dianalisis bagi diberi perhatian. Tujuh adalah industri
yang berunsurkan sumber tempatan seperti getah, kelapa sawit, kayu-kayan,
makanan, logam bukan ferus dan galian bukan logam. Lima adalah sektor yang tidak
bersumberkan, sumber tempatan seperti elektrik dan elektronik, peralatan
pengangkutan, mesin dan kejuruteraan, logam-logam ferus serta tekstil dan
pakaian.Kerajaan mewujudkan satu lagi dasar iaitu Dasar Industri Berat Negara. Mengurangkan
kepergantungan dengan  negara luar bagi memperoleh
bekalan peralatan jentera bagi keperluan dan kegunaan tempatan. Memberi peluang
kepada industri-industri kecil dan sederhana untuk berkembang maju. Perbadanan
Industri Berat Malaysia Berhad (HICOM) dipertanggungjawabkan dalam memperoleh
matlamat ini. Perusahaan Otomobil Nasional Berhad (PROTON) adalah salah satu
projek terbesar yang diusahakan oleh HICOM disamping projek-projek lain.

Kesimpulan
Kerajaan menjadikan matlamat perpaduan negara sebagai agenda utama dalam menjayakan
dasar  pembangunan negara. Matlamat ini
hanya boleh terlaksana melalui pembangunan sosioekonomi yang memerlukan
pertumbuhan ekonomi, pengagihan pendapatan, kestabilan dan kesejahteraan umum.
Usaha ini perlu dilaksanakan secara berturutan kerana bagi mencapainya bukanlah
mudah dan cepat. Dasar-dasar pembangunan juga akan sentiasa diubah mengikut
nilai-nilai semasa rakyat dan kerajaan .