B? Tham kh?o bài vi?t d??i ?ây

B? PHÁT WIFI 4G IGO A368V?i công ngh? phát tri?n, hi?n nay sóng 4G ph? sóng ph? bi?n ? các Thành Ph? l?n và còn ph? sóng kh?p c? n??c. V?i nh?ng ?u ?i?m t?c ?? nhanh, ng??i dùng có th? mang theo s? d?ng ? m?i lúc m?i n?i. Do ?ó sóng wifi 4G tr? nên quá ph? bi?n và ???c nhi?u ng??i dùng s? d?ng. ??c bi?t là nh?ng b?n th??ng xuyên ph?i ?i xa mà c?n có t?c ?? cao. Maxmobile xin chia s? ??n các b?n m?t s?n ph?m m?i hot nh?t hiên nay. ?ó chính là b? phát wifi 4G IGO A368 v?i nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i ?ã thu hút ???c nhi?u ng??i tiêu dùng. Tham kh?o bài vi?t d??i ?ây ?? tr? l?i câu h?i t?i sao b? phát wifi 4G IGO A368 l?i hot ??n v?yNh?ng tính n?ng chính c?a b? phát wifi 4G IGO A368 B? phát wifi 4G IGO A368, h? tr? 3G và 4G, t?c ?? 4G lên t?i 150Mbps download và 50Mbps upload, Có màn hình hi?n th? 1.44″, Wifi chu?n 802.11n. Ngoài ra còn h? tr?  9 máy dùng và ??c bi?t pin 3000mAh cùng v?i th?i gian s? d?ng lên ??n 12 ti?ng, cùng c?ng s?c micro USB b?o ??m cho th?i gian dài s? d?ng mà không lo gián ?o?n. B? phát wifi 4G IGO A368 không ch? s? d?ng t?t t?i Vi?t Nam mà còn có th? dùng ? h?n 10 qu?c gia khác nh?:  Trung Qu?c, Campuchia, Nh?t B?n, Hàn Qu?c, M?,… IGO A368 thu?n ti?n s? d?ng khi làm vi?c l?u ??ng, công tác ho?c du l?ch cùng ng??i thân ho?c b?n bè. IGO A368 có 8 tính n?ng chính ?ó là: – S? d?ng SIM 3G/4G c?a nh?ng nhà m?ng Vi?t Nam và h?n 10 qu?c gia khác n?a- T?c ?? Download/Upload: 150 Mbps/50 Mbps- Cho phép thay ??i tên Wifi và M?t kh?u thi?t b? (ng??i dùng t? thay ??i)- Kho?ng cách ph? sóng Wifi ??n 10m không b? che ch?n- Có khe c?m th? nh? MicroSD, h? tr? dung l??ng th? nh? ??n 32GB- Cho phép k?t n?i ??ng th?i ??n 9 thi?t b? (8 WiFi + 1 USB)- Pin 3000 mAh, ho?t ??ng ??n 12 gi?. Có ch? ?? ti?t ki?m Pin- Màn hình màu TFT 1.44 inch, hi?n th? nhi?u thông tinMô t? tính n?ng ?u vi?t c?a b? phát wifi 4G IGO A368 IGO A368 là l?a chonh hàng ??u cho nh?ng ai th??ng xuyên ph?i di chuy?n nhi?u. Dù ?i ??n b?t kì ?âu, các b?n ch? c?n mang theo IGO A368 là có s?n Internet ?? ch? ??ng ki?m tra email, x? lý công vi?c k?p th?i, liên l?c v?i b?n bè, ng??i thân check-in c?p nh?t m?ng xã h?i,…Ngoài ra b? phát Wifi IGO A368 còn có th?  t??ng thích v?i Sim 3G/4G c?a các nhà m?ng t?i Vi?t Nam và h?n 10 qu?c gia khác trên th? gi?i. Ng??i dùng ch? c?n 1 chi?c Sim 4G ???c l?p vào thi?t b? là IGO A368 có th? chia s? tín hi?u wifi cho t?i ?a 9 thi?t b? k?t n?i cùng m?t lúc. Và có th? làm các công vi?c c?n s? d?ng Internet nh? check email, video call, nh?n tin, g?i tho?i, gi?i trí,…?i?u ??c bi?t  c?a b? phát wifi này là k?t n?i Internet cho máy tính bàn b?ng cáp USB. ?ó là m?t gi?i pháp vô cùng ti?n l?i cho nh?ng ai ?ang s? d?ng máy tính bàn, -> B? phát wifi 4G IGO A368 h??ng t?i ?áp ?ng ?a d?ng nhu c?u c?a ng??i dùng.IGO A368 s? d?ng Pin Li-ion kh?ng 3000 mAh, có th? ho?t ??ng ??n 12 gi? nên IGO A368 s? giúp cho công vi?c hay tr?i nghi?m c?a các b?n không b? gián ?o?n vì nhanh h?t pin. Không nh?ng th? các b?n có th? t? thi?t l?p ho?t ??ng c?a thi?t b? trên trang qu?n tr? nh? ??i tên ID, m?t kh?u, ch? ?? ti?t ki?m pin, ph?m vi ph? sóng cho IGO A3685 nhóm khách hàng phù h?p s? d?ng b? phát Wifi 4G IGO A368 là: 1/ Ng??i th??ng xuyên c?n s? d?ng Internet ?? làm vi?c ? môi tr??ng v?n phòng, ngoài v?n phòng hay th?m chí ? n??c ngoài2/ H?i nhóm ph??t s? d?ng Internet ?? tra b?n ??, check in, tìm ??a ?i?m ?n u?ng3/ Xe taxi, Grab, Uber… c?n wifi liên t?c ?? dò Google maps4/ Nhóm sinh viên c?n Internet ph?c v? nhu c?u tìm t? li?u h?c t?p, gi?i trí5/ Dùng cho nhu c?u cá nhân, ??c bi?t là nh?ng ai s? h?u nhi?u thi?t b? c?n k?t n?i wifi: Máy tính bàn, laptop, máy tính b?ng, smartphone…