Bulimia
Nervoza’n?n tedavisinde bir kaç boyut bulunmaktad?r.
Bili?sel-davran??ç? terapilerde, birey toplumun ve kültürün
dayatt??? güzellik alg?s?n?n sorgulanabilir oldu?u konusunda
yüreklendirilmeye çal???l?r. Sahip olduklar? yanl??
inançlar?n de?i?tirilmesi sa?lanmal?d?r. Örne?in,
?i?manlamaktan kaç?nmak amac?yla ki?inin kendini açl??a
yönlendirmesi. Çok kat? diyet yapmadan da normal vücut a??rl???n?
koruyabilece?i gösterilmeye çal????mal?d?r. Bireylere yüksek
kalorili yiyecekleri hayatlar?ndan sonsuzadek ç?karman?n
gerekmedi?i, böyle at??t?rmal?klar tükettikten sonra yasak
yiyeceklerden hemen kurtulmak amac?yla yap?lan kusma ve di?er
yöntemlerin daha sonra t?kan?rcas?na yeme döngüsünü
tetikleyece?i hakk?nda bilgi velirmelidir. Bili?sel çarp?tmalar
içerisinde yer alan “ya hep ya hiç” tarz? dü?ünce biçiminin
de?i?tirilmesi gerekti?i ö?retilir, bireye ihtiyac? oldu?u
kadar?n? yiyebilece?i çok fazla ya da hiç yemenin ona faydas?n?n
olmayaca?? konusunda e?itimler verilebilmektedir (Akt.
Davison ve Neale, çev. 2004).

Bulimia
Nervoza’n?n tedavisinde temel amaç; normal yeme düzeni, 3 ana ö?ün
ve ara ö?ünler ancak t?kan?rcas?na yeme ve ç?karma olmadan,
ö?retilmesidir. Düzenli yeme, açl??? kontrol etti?i için
t?kan?rcas?na yeme ve ç?karma ihtiyac?n? ortadan
kald?rd?r?r.Terapistlerin üzerinde çal??mas? gereken konular
genellikle, ?uanda oldu?u kilodan daha kilolu oldu?u takdirde
çevresindeki insanlar?n onu sevmeye ve sayg? duymaya devam
edeceklerine dair inanc?n?n olu?mas?d?r (Akt.
Davison ve Neale, çev. 2004).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bili?sel-davran??ç?
tedavide, ki?i seansa kendine yasaklad??? yiyeceklerden az
miktarda getirir ve gev?eme egzersizleri kullan?larak kusma
iste?inin ortadan kalkmas? sa?lanmaya, bili?sel çarp?tmalar
sorgulanmaya çal???l?r. Terapist ve dan??an, t?kan?rcas?na
yeme davran???n? ortaya ç?karan duygu, dü?ünce ve
davran??lar?n belirlenmesi ve bunlarla ba?a ç?kma yollar?n?n
ö?renilmesinde beraber çal???rlar.