24 yak?n kalan Mumcu, bu davadan dolay?

24 Ocak 1993’te Ankara’da Karl? Sokak’taki evinin önünde, arabas?na konulan
bomban?n patlamas? sonucu suikasta kurban giderek ya?am?n? yitirmi?tir.

?lkokulu Ankara Devrim ?lkokulunda ve ortaokulu Ankara Bahçelievler Deneme
Lisesinde okuyan Mumcu çok aktif bir ö?renciydi. 1961’de ba?lad??? üniversite
e?itimini avukat olmak üzere ba?lad??? Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde
1965’te tamamlad?. Henüz ö?renciyken 26 A?ustos 1962’de Cumhuriyet gazetesinde
yay?mlanan “Türk Sosyalizmi” ba?l?kl? makalesiyle Yunus Nadi Ödülü’nü
ald?. 1963’te fakültede ö?renci derne?i ba?kan? seçildi. 1969-1972 y?llar?
aras?nda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ?dare Hukuku Profesörü Tahsin
Bekir Balta’n?n asistan? olarak çal??t?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Askerli?ini yapmaya haz?rland??? s?rada 12 Mart döneminde bir yaz?s?nda
kulland??? “ordu uyan?k olmal?” sözleriyle, “orduya hakaret
etmek” ve “sosyal bir s?n?f?n öteki sosyal s?n?flar üzerinde
tahakkümünü kurmak” suçunu i?ledi?i iddias?yla gözalt?na al?nd?. Mamak
Askeri Cezaevinde pek çok ayd?nla birlikte bir y?la yak?n kalan Mumcu, bu davadan
dolay? 7 y?l hapse mahkûm edildi. Fakat bu karar Yarg?tay taraf?ndan bozuldu ve
Mumcu serbest b?rak?ld?. Bu olaydan sonra askerli?ini yedek subay olarak
yapmas? gerekti?i hâlde, 1972-1974 y?llar? aras?nda A?r?’n?n Patnos ilçesinde,
resmî tan?m?yla “sak?ncal? piyade eri” olarak tamamlad?. Patnos’ta,
a??r ko?ullar alt?nda askerli?ini yaparken, zaten uzun zamandan beri var olan
ülseri yüzünden mide kanamas? geçirdi.

Yeni Ortam gazetesinde kö?e yazarl??? yapan U?ur Mumcu, 1975’ten itibaren
Cumhuriyet’te “Gözlem” ba?l?kl? kö?esinde düzenli olarak yazmaya
ba?lad?. Ayn? zamanda Anka Ajans?nda çal??maktayd?. 1975 Mart’?nda
makalelerinden olu?an Suçlular ve Güçlüler adl? kitab?n? yay?nlad?. Ayn? y?l,
Altan Öymen’le birlikte haz?rlad?klar?, Süleyman Demirel’in ye?eni Yahya
Demirel’in hayalî mobilya ihracat?n? konu edinen, Mobilya Dosyas? adl? kitab?
yay?nland?.

1977 y?l?ndan sonra sadece Cumhuriyet için yazmaya ba?lad?. “Gözlem”
ba?l?kl? kö?esinde 1991 y?l?n?n Kas?m ay?na kadar aral?ks?z olarak yazd?.
1977’de Sak?ncal? Piyade ve Bir Pulsuz Dilekçe kitaplar? yay?mland?. Ertesi
y?l, Sak?ncal? Piyade adl? yap?t?n? Rutkay Aziz ile birlikte tiyatroya
uyarlad?. Oyunu Ankara Sanat Tiyatrosunda tam 700 kere sahneledi. 1978’de,
ünlünün ya?am öykülerini, siyasal geçmi?lerini, bir güldürü zenginli?iyle
anlatt??? kitab? “Büyüklerimiz” yay?mland?.

1981’de terörün silah kaçakl???yla ilgisini ortaya koymak ve kamuoyunu bu
konuda uyarmak için yazd??? Silah Kaçakç?l??? ve Terör yay?mland?. Ayn? y?l,
Mehmet Ali A?ca’n?n Papa’y? öldürme giri?iminden sonra A?ca üzerine inceleme ve
ara?t?rmalar?n? yo?unla?t?rd?.

Türkiye’de terör olaylar?n?n artmas? nedeniyle 1979 y?l?nda 12 Mart dönemi
öncesi ve sonras? gençlik liderlerinin ya?ad?klar?n? kendi a??zlar?ndan yans?tt???
ve silahl? eylemlerle bir yere var?lamayaca??na dikkat çekti?i kitab? Ç?kmaz
Sokak’? yay?mlad?. 1982’de A?ca Dosyas?, ard?ndan Terörsüz Özgürlük adl? makale
derlemesi yay?mland?. 1983 y?l?nda A?ca ile cezaevinde röportaj yapt?. 1984
y?l?nda Aziz Nesin öncülü?ünde bir grup taraf?ndan Cumhurba?kanl??? ve TBMM
Ba?kanl???na sunulan, ancak Kenan Evren’in imzalayanlar? “vatan
hainli?i” ile suçlayarak dava açt??? Ayd?nlar Dilekçesi’nin haz?rlanmas?na
kat?ld?; 12 Eylül döneminde ayd?nlara yap?lan i?kenceyi anlatan Sak?ncas?z adl?
oyunu yazd?; Papa-Mafya-A?ca kitab?n? yay?mlad?.

1987’de ara?t?rmac? gazetecilik aç?s?ndan büyük bir ba?ar? kabul edilen Rab?ta
ve 12 Eylül adl? kitaplar?; 1991’de en önemli ara?t?rmalar?ndan biri olan
Kürt-?slam Ayaklanmas? 1919-1925 yay?mland?.

1991 y?l?nda ?lhan Selçuk ve yakla??k seksen Cumhuriyet gazetesi çal??an? ile
birlikte gazeteden ayr?ld?. Bir süre i?siz kald?. 1 ?ubat – 3 May?s 1992
tarihleri aras?nda Milliyet gazetesinde yazan Mumcu, Cumhuriyet gazetesindeki
yönetim de?i?ikli?i üzerine 7 May?s 1992’de Cumhuriyet’e döndü.

Haftada 6 gün yazd??? kö?esinde yolsuzluklar? ele
alan

Mumcu, 7 Ocak 1993 tarihinde “Mossad ve Barzani” isimli bir yaz?
yazd?. Bu yaz?s?nda Barzani, CIA ve Mossad aras?ndaki ba?lant?lara de?indi ve
yaz?s?n? ?öyle bitirdi:

“Kürtler sömürgecili?e kar?? ba??ms?zl?k sava?? yap?yorlarsa ne i?i var
CIA ve MOSSAD’?n Kürtler aras?nda?” “Yoksa CIA ve MOSSAD,
anti-emperyalist sava? veriyorlar da dünya bu sava??n fark?nda de?il mi?”

8 Ocak 1993 tarihli Cumhuriyet gazetesindeki Ültimatom ba?l?kl? yaz?s?nda ise
yak?nda yay?nlayaca?? kitab?nda istihbarat örgütleri ile Kürt milliyetçileri
aras?ndaki ba?lant?lar? aç?klayaca??n? yazm??t?. Karde?i ??çi Partisi Genel
Ba?kan Yard?mc?s? Ceyhan Mumcu, cinayetten önce U?ur Mumcu’nun ?srail elçisiyle
görü?me yapt???n? bas?na gönderdi?i aç?klamada yazm??t?. Gazetecilik hayat?
ba?ar?larla dolu olan Mumcu 24 Ocak 1993 tarihinde u?rad??? bombal? sald?r?
sonucu hayat?n? kaybetmeden önce polis-mafya-siyaset a??n?n derin boyutlar?n?
ara?t?rmaktayd?. Öldürülme sebebi olarak Abdullah Öcalan’?n bir müddet Millî
?stihbarat Te?kilat? için çal??t???n? ara?t?rmas? iddia edilmektedir.

U?ur Mumcu, 24 Ocak 1993’te Ankara’da Karl? Sokak’taki evinin önünde, arabas?na
konan C-4 tipi plastik bomban?n patlamas? sonucu suikasta kurban giderek
ya?am?n? yitirdi. Suikast?n hemen ard?ndan olay yerinde inceleme yapan
uzmanlar?n hiçbir delil bulamad???, patlamayla etrafa da??lan ve c?mb?zla
toplanmas? gereken delillerin ise süpürgeyle süpürüldü?ü iddia edilmi?tir.

Suikast?; ?slami Hareket, ?BDA-C, Hizbullah gibi örgütler üstlendi.6
Suikast?n arkas?nda Mossad’?n ve kontrgerillan?n oldu?u da iddia edilmi?tir.
Ergenekon Davas? san?klar?ndan Ümit O?uztan, iddianamede yer alan ifadesinde
Mumcu’nun, seri numaras? silinmi? ve Kürdistan Demokratik Partisi lideri Celal
Talabani’ye götürülen silahlarla ilgili ara?t?rmas? nedeniyle öldürüldü?ünü
iddia etti.6 Ayr?ca a?abeyi Ceyhan Mumcu kendi yapt??? ara?t?rmada ölümüne
yak?n bir süre içerisinde Mossad ve Barzani ili?kisi ortaya ç?k?nca ?srail
büyükelçisinin ?srarla karde?i Mumcu’yla bire bir olarak görü?mek istedi?i,
ancak U?ur’un tek görü?meyi kabul etmemesine ra?men görü?menin yap?ld???n?
belirtmi?tir.

Mumcu’nun e?i Güldal Mumcu’yu ziyaretleri s?ras?nda dönemin Ba?bakan? Süleyman
Demirel, Ba?bakan Yard?mc?s? Erdal ?nönü ve ?çi?leri Bakan? ?smet Sezgin,
“cinayeti çözmenin, devletin namus borcu oldu?u”nu belirterek adeta
namus sözü verdiler (1993). Suikast?n failleri yakalanamam??t?r.